Aal van Palingsound weer naar Sportvis !

Voor alles wat niet in een van onderstaande rubrieken past
Dre Frijters
Berichten: 783
Lid geworden op: wo okt 24, 2007 7:21 pm

Re: Aal van Palingsound weer naar Sportvis !

Bericht door Dre Frijters »

En na de zeer positieve en zichzelf de hemel inprijzende berichten uit de richting van de beroepsvisserij, Stichting Dupan en consorten, volgen dan weer de nuchtere feiten en metingen vanuit de (onafhankelijke) wetenschap. En die lijken dan toch meer op de werkelijke praktijk.
Intrek glasaal: geen reden voor gejuich.

dinsdag, 14 oktober 2014

Onderzoeksinstituut Imares verricht in opdracht van het ministerie van EZ jaarlijks metingen aan de intrek van glasaal op een aantal lokaties langs de kust. De metingen bij de spuisluis van Den Oever (Afsluitdijk) gaan al terug tot 1938 en leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan het bepalen van de omvang en trend van de jaarlijkse glasaalintrek. Andere meetpunten zijn bijvoorbeeld Nieuw Statenzijl (stroomgebied Eems) en Bath (Schelde).
De glasaal bij Den Oever wordt bemonsterd door in de periode maart-mei tussen 22.00 uur en 05.00 uur elk uur een trek met een kruisnet te doen. Per seizoen gaat het dan om enkele honderden trekken. Deze methode is sinds 1938 toegepast, zodat de uitkomsten over deze lange periode met elkaar vergelijkbaar zijn.

Glasaalindex
De laatste jaren worden er bij Den Oever per trek gemiddeld meer glasalen gevangen dan in de periode daarvoor (gerekend vanaf het jaar 2000). De zgn. ‘glasaalindex’ wordt berekend over het aantal glasalen in de periode april-mei, doorgaans de belangrijkste maanden voor intrek. In 2013 werden er in 643 trekken 3703 glasalen gevangen, in 2014 leverden 474 trekken 2148 glasalen op. De index voor 2013 was 5,8. Met een index van 4,5 scoorde 2014 dus iets lager. De volgende figuur geeft de jaarlijkse index weer vanaf 1979.

Door de zachte winter was de glasaal echter tamelijk vroeg, zodat er ook in maart regelmatig glasaal op het kruisnet naar boven kwam. Ter vergelijking heeft Imares daarom ook de glasaal-index berekend voor de periode maart-mei. De cijfers worden dan per locatie en jaar wat anders, maar het patroon door de jaren heen verandert er niet wezenlijk door.
Als maart wordt meegenomen, worden de cijfers voor Den Oever:
• 2013: 3989 glasalen over 908 trekken; index = 4,4
• 2014: 4374 glasalen over 680 trekken; index = 6,4
Op verschillende andere meetpunten bleek de intrek in 2013 hoger te liggen ten opzichte van de voorgaande 5 jaar. Dit beeld zette zich voor verschillende lokaties door in 2014, waarbij de lokaties Nieuw Statenzijl en Bath duidelijk hoger scoorden dan de vorige decennia. Andere lokaties bleven min of meer gelijk of scoorden lager dan in 2013.

Sterk verlaagd
De resultaten van de zeer langjarige intrekbemonstering bij Den Oever tonen een sterk verlaagde intrek na 1985. Het gemiddelde niveau van de glasaalintrek in de laatste 15 jaar (2000-2014: 1,9) is minder dan 5 % van het vroegere niveau (1951-1980: 61,5). Het niveau van de intrek bij Den Oever dit voorjaar (2014: 4,5) is vergelijkbaar met het niveau van de intrek in de jaren 1987-1994 (4,8), maar nog steeds aanhoudend laag (7,4% van het vroegere niveau).
Het is dan ook nog veel te vroeg om te verwachten dat dit (iets) hogere niveau zich de komende jaren zal handhaven of zal uitbreiden. Een tijdelijk wat hoger niveau heeft zich bijvoorbeeld ook in de periode 1995-1997 voorgedaan.
De conclusie is dan ook dat er een verhoging is van de intrek in 2013-2014 t.o.v. de laatste 15 jaar, maar de index blijft nog steeds ver onder het niveau van voor de jaren ’80.
Dit wordt ook geïllustreerd met de volgende figuur. Deze geeft per jaar het totaal aantal gevangen glasalen weer bij Den Oever voor de periode 1942-1980. De circa 4000 glasalen die in 2013 en 2014 bij Den Oever zijn geteld, zijn vergelijkbaar met het aantal in de periode 1946-1950. Maar waar deze periode van korte duur was, zijn de huidige, lage aantallen helaas al decennia aan de orde.

Bron : Sportvisserij Nederland
Bron: Imares, voorlopige rapportage glasaal (24 september 2014) aan het ministerie van Economische Zaken. In de loop van 2014 volgt een definitief rapport.
Dus:
- Strenge handhaving/controle gesloten tijden, boekhouding en registratieplicht, want grootschalige stroperij door de beroepsvisserij is helaas overduidelijk aangetoond.
- Strengere controle op de glas- en pootaalvisserij.

Aan het "uitzetten" van glasaal in aalvetmesterijen dient een einde te komen.
Vreemd is namelijk, dat nog nooit melding van controle ( en de resultaten daarvan ) is gedaan van wat hier zogezegd "legaal op papier" het bedrijf in- en uitgaat. Dit in vergelijk tot de werkelijke aantallen, die na opkweek richting rokerij gaan, of zoals beweerd als pootaal via de beroepsvissers weer in "eigen" water worden uitgezet.

Ik geef onmiddellijk toe: het woord " aalvetmesterij " heeft iets van een wanklank (of wansmaak als u wilt), maar het zal toch niet zo zijn, dat een benaming als "aalgrowshop" de werkelijkheid meer benadert ??......... :roll:

Dre Frijters
Berichten: 783
Lid geworden op: wo okt 24, 2007 7:21 pm

Re: Aal van Palingsound weer naar Sportvis !

Bericht door Dre Frijters »

Uitzet glasaal geen bijdrage aan herstel

donderdag, 13 november 2014

Evenals met de Europese aal het geval is, baart de stand en trends van de Amerikaanse aal (Anguilla rostrata) grote zorgen. Herstelprogramma’s en maatregelen zijn in de VS en Canada in ontwikkeling en uitvoering. Een van maatregelen om de hoeveelheid uittrekkende schieraal te vergroten, betreft het vangen en elders uitzetten van jonge aal.
Ook de Europese Aalverordening schrijft bijvoorbeeld voor om 60% van het aanbod aan jonge aal tot 12 cm te gebruiken voor uitzettingen. Een belangrijke vraag betreft het rendement van dergelijke uitzettingen. Ofwel: wat draagt het effectief bij aan herstel van de aal?
Met behulp van gemerkte alen, hebben Canadese onderzoekers hierover een beter beeld gekregen. In het gebied van het Ontario-meer en de St. Lawrence rivier, werd aangekochte glasaal gemerkt en uitgezet (S-alen; stocked). De glasaal was afkomstig van een vangstation op 1.000 km afstand. Ook werd van nature in het stroomgebied nog optrekkende jonge aal gemerkt (W-alen; wild).
Na een aantal jaren werden alen uit de beide groepen terug gevangen als schieraal. Lengte, gewicht, vetgehalte en geslacht werden bepaald, waarna deze gegevens voor beide groepen statistisch met elkaar werden vergeleken. Er kwamen opvallende verschillen naar voren.
• S-schieren waren gemiddeld jonger en kleiner, hadden een hogere groeisnelheid, een lager lichaamsgewicht en lagere vetgehalten dan de W-alen.
• Het lichaamsvet levert zowel de energie voor de lange paaitrek als bouwsteen voor de eieren. Geen enkele S-aal had echter een voldoende vetgehalte voor beide functies.

Nihil

De onderzoekers beoordelen de S-alen dan ook minder tot ongeschikt ( ‘fit’) voor voortplanting. De bijdrage aan aalherstel door vangen, transport over grote afstand en uitzetten van jonge aal is op basis van dit onderzoek mogelijk nihil. Het is denkbaar dat uitzettingen van glasaal in hetzelfde stroomgebied als hun vangplaats zou kunnen leiden tot betere resultaten. Het Canadese onderzoek plaatst echter vooralsnog grote vraagtekens bij het rendement van uitzettingsprogramma’s met ‘vreemde’ glasaal.
Bron publikatie SN
Hiermee lijkt te worden bevestigd wat logisch is in de natuur. Als je glasaal ergens wegvangt en in een grote klotsende bak honderden kilometers over land vervoert, vervolgens zich aan moet passen in een vreemde opkweekbak, vreemde omstandigheden, vreemd voedsel en/of zonder natuurlijke overgang van zout naar zoet enz.- en pootaal enz., dan is de geheugenregistratie en ontwikkeling van de glasaal naar de knoppen.
Hij kan nog worden opgekweekt en vetgemest, maar is vervolgens alleen nog geschikt voor de rookoven of om als uitgezette pootaal dwaas rondzwemmend in het beroepsnet te eindigen.

Maar dat was stiekem toch ook de bedoeling ??! (ook nog eens extra gesponsord met subsidies)
Het verhaal, ter ondersteuning van de belangrijke rol die kwekerijen dan zouden hebben om glas- en pootaal eerst eens een tijdje in een kweekbak "tot rust te laten komen", slaat daarmee dan ook nergens meer op.
Erger nog: Dat heeft kennelijk alleen tot doel de aal defintief af te helpen van het laatste restje natuurlijke instincten. En zo een commerciële bestemming te garanderen.
Maar wel met een misleidend "groen label" opgeplakt. :?
Dat dan weer wel ! :o

Wat nog wel enig nut kan hebben is om glasaal en de op natuurlijke wijze volwassen geworden schieraal 10 meter verder “over de dijk” te zetten. Maar dan moet je op redelijke termijn ook die blokkades en gehaktmolens opheffen.

Dre Frijters
Berichten: 783
Lid geworden op: wo okt 24, 2007 7:21 pm

Re: Aal van Palingsound weer naar Sportvis !

Bericht door Dre Frijters »

Palingfuiken 31 augustus weer uit het water
visserijnieuws 03-09-2015 19:14

DEN HAAG – In de gesloten aaltijd van september tot en met november komt geen verandering, en de vissers hebben ook geen dag uitstel gekregen. Per maandag 31 augustus moesten alle fuiken uit het water.
De staatssecretaris wijst de gevraagde flexibiliteit van de hand. Dijksma baseert zich daarbij op onderzoek van IMARES dat stelt dat uittrek van schieraal niet te voorspellen is. In juni sloeg vissersvrouw Anja Keuter uit Urk (UK 146, ZK 38) alarm.
Door het koude voorjaar was het palingseizoen laat begonnen, en het in laten gaan van de gesloten tijd per 1 september zou een enorme inkomstendaling betekenen voor de palingvissers. Met argumenten omkleed vroeg zij om de gesloten tijd pas op 1 oktober in te laten gaan. Dat was ook de strekking van de motie van kamerlid Dion Graus (PVV).
Kamerlid Barbara Visser (VVD) riep de staatssecretaris in een motie op om in kaart te laten brengen hoe het aalseizoen aan veranderende omstandigheden onderhevig is en of flexibiliteit in de aanvang van het gesloten seizoen mogelijk is.
Staatssecretaris Dijksma berichtte de Tweede Kamer vorige week over de uitkomsten van dat onderzoek en de conclusies die ze daaraan verbond. Uit haar brief aan de Kamer: ,,Het onderzoek van IMARES geeft aan dat schieraaluittrek niet kan worden voorspeld aan de hand van watertemperatuur in het voorjaar of de zomer. Andere factoren zoals verhoogde waterbeweging en lage lichtcondities (daglengte, maanfase) zijn van belang voor schieraaluittrek. Verder is de aanvang van uittrek afhankelijk van het leefgebied (kleine poldersloten, meren of grote rivieren). Niet alle omgevingsfactoren zullen in alle gebieden met dezelfde intensiteit doorwerken, met als gevolg dat de uittrek in Nederland op verschillende momenten kan plaatsvinden.’’.............................................>>
Lees hier verder op Visserijnieuws.nl
Gelukkig houdt Dijksma voet bij stuk.

"Jammer, hopelijk kan in december de vangst van schieraal het nog goedmaken......." :shock:
Het was tot nu kennelijk een slecht zomerseizoen voor de beroepsvisser.
Snappen ze dan nog steeds niet dat dit gevolg is van de slechte palingstand ???
Onbegrijpelijk dat in de rest van het jaar de jacht op schieraal door mag blijven gaan.

Waarom is er nog steeds geen terugzetverplichting van aal boven een vastgestelde maat, het gehele jaar door??
Waarom is er geen Europees verbod op het handelen in, verkopen en exporteren van (schier-)aal boven een bepaalde maat ??

Als je de aalproblematiek bekijkt, dan is het van de zotte, dat men volhardt in het slachten van(bijna) zwangere dieren die voor herstel moeten zorgen..........

Dre Frijters
Berichten: 783
Lid geworden op: wo okt 24, 2007 7:21 pm

Re: Aal van Palingsound weer naar Sportvis !

Bericht door Dre Frijters »

Glasaal uitzetten heeft geen effect
16 september 2015

Sinds 2010 worden er in het kader van het aalherstel in ons land weer miljoenen glasalen uitgezet. Wetenschappelijk onderzoek toont echter aan dat 175 jaar glasaaluitzet geen effect heeft gehad op de populatie volwassen alen.
Dat concludeert Willem Dekker – visserijbioloog bij de Zweedse Lantbruksuniversitet SLU – in een artikel in Visionair, het vakblad van Sportvisserij Nederland over de biologie en het beheer van vissen. In de periode van midden jaren ’60 tot midden jaren ’80 van de vorige eeuw zijn er in totaal ruim drie miljard glasalen in Europa uitgezet. ‘Op de plekken waar glasaal werd uitgezet zal de productie zeker zijn toegenomen, maar aan het totaal heeft dat toch maar weinig toegevoegd’, schrijft Dekker.

Valse verwachtingen

De intrek van glasaal in Europa nam na 1980 bijzonder snel af. Deze dalende trend is tot op heden niet gekeerd, waardoor het aalbestand zich in een zeer kritieke toestand bevindt. Sinds 2010 wordt er glasaal uitgezet als onderdeel van het Europese Aal-herstelplan. Dat heeft volgens Dekker nauwelijks zin: ‘De opbrengst daarvan is zo marginaal, dat die de verslechterende omstandigheden maar in zeer beperkte mate heeft kunnen compenseren. De hoge verwachtingen die sinds jaar en dag rond uitzettingen bestaan, zijn niet gerechtvaardigd’.

Irrelevante discussie

Uit het feit dat de uitzet van glasaal de neerwaartse trend niet substantieel heeft kunnen vertragen of compenseren, concludeert Dekker dat de toestand van de aalstand en aalvisserij door heel andere factoren wordt bepaald. ‘Het beheer van de aal en de aalvisserij wordt in heel Europa al 175 jaar lang door een nauwelijks relevante discussie over uitzettingen vertroebeld.

De ontelbare aantallen glasaal die zijn uitgezet, waren waarschijnlijk beter af geweest als ze hadden kunnen opgroeien in het gebied waar ze zijn weggevangen’.

Bron: Hét Visblad
Valse verwachtingen.....
Inderdaad. Maar toch blijft de roof van wilde glasaal gewoon doorgaan.
De aalvetmesterijen (het woord kwekerij is ook een vervalsing... :wink: ) leven er wel bij.
De (aal-)beroepsvisser doet zijn uiterste best om "zijn" uitgezette glasaal in "zijn" water weer weg te vangen.
En als bewijs dat de hele beroepssector het predicaat "valse hoedanigheid, voorwendselen en oplichting" verdient, kunnen ze op drie maanden na gewoon door blijven gaan met het wegvangen van de schieraal.

Je zou het nog beter "gelegitimeerde stroperij" kunnen noemen........

Dre Frijters
Berichten: 783
Lid geworden op: wo okt 24, 2007 7:21 pm

Re: Aal van Palingsound weer naar Sportvis !

Bericht door Dre Frijters »

De waanzin en struisvogelpolitiek van Dupan, de aalvetmesterijen en beroepsvissers blijft maar doorgaan.
Een niet aflatende reeks meldingen dat het ineens toch weer zo goed gaat met de intrek van glasaal vanuit de hoek van Dupan/beroepsvisserij. Waarmee hun handelen tot in de EU-top wordt “gerechtvaardigd” en quota om glasaal uit het wild weg te vangen voor de aalvetmesterijen en “privé-wateren” van de beroepsvissers.
Ze willen het zelfs “nog efficiënter” gaan doen. Kennelijk kan de waanzin ( en risico’s) nog verder opgedreven worden:
25 augustus 2015
Onderzoek naar efficiënte inzet glasaal
Uitzetten van glasaal is belangrijk voor een goed beheer van de aalstand. Nieuw onderzoek wijst uit dat het daarbij belangrijk is om rekening te houden met het type water. De optimale hoeveelheid uit te zetten glasaal is groter voor polderwateren dan voor grote open (veen)plassen.

De beschikbare hoeveelheid glasaal in Europa is beperkt. Ook is de prijs van de glasaal behoorlijk hoog (400 euro per kilo in 2015). Ter wille van een efficiënt herstel van de aalstand is daarom de uitzet van een optimale hoeveelheid glasaal belangrijk.
Magnus van der Meer (COSTA) en Arjan Heinen (Combinatie van Beroepsvissers) hebben een schatting gemaakt van welke hoeveelheden uit te zetten glasaal optimaal zijn in verschillende wateren. Ze gebruikten hiervoor literatuur, gegevens van 'Paling over de Dijk', en gegevens uit eerdere aalonderzoeken in het Rijnland en de Veluwerandmeren.
Een belangrijke conclusie uit hun onderzoek is dat de optimale hoeveelheid uit te zetten glasaal (aantallen per hectare) groter is in polderwateren dan in grote open (veen)plassen zoals in Noordwest-Overijssel.
Opvallend: de aanbevolen hoeveelheden uit te zetten glasaal liggen lager dan de vuistregel van 250 glasaal per hectare die in het verleden gehanteerd is.

Stimuleren
Ook blijkt dat de uitzet van glasaal vanuit het Europese herstelquotum (het uitzetquotum ten behoeve van schieraalproductie) economisch het nodige oplevert. Ook is deze uitzet gunstig voor het paaibestand.
De aankoop van glasaal vanuit het Europese consumptiequotum (met als doel vangst en verkoop van rode aal voor consumptie), levert de vissers echter te weinig op.
Van der Meer en Heinen concluderen dat de overheid de gereguleerde aalvisserij het gehele jaar door zou moeten toestaan, teneinde vissers te stimuleren om glasaal aan te kopen voor schieraalproductie. Ze pleiten voor decentraal aalbeheer ter vervanging van de huidige gesloten periode van drie maanden in de herfst.
Ondersteuning van de aankoop van glasaal zou een extra stimulans zijn.

Dit bericht is gebaseerd op het artikel Toekomst aalvisserij in polders en boezems, recent verschenen in VisserijNieuws no 31.
En dan druppelt via Visserijnieuws toch tussen neus en lippen een zo onopvallend mogelijk gehouden berichtje van IMARES binnen, waaruit we gelukkig met die lange Pinokkio-neus op de keiharde feiten worden gedrukt…

De metingen van glasaalintrek in Den Oever in april/mei 2015:
0,2 glasaaltjes per nacht.
In 2013 waren dat er nog 5,8 . In 2014 verder gezakt naar 4,5 per nacht.
Het gemiddelde over de jaren 1960 – 1980 was 64 stuks, het trieste gemiddelde over de jaren 2000 – 2015 slechts nog 1,6.

En nog steeds mag deze waanzin, gesteund door onze politici, ongeremd door blijven gaan…..
Het zal u niet meer verbazen, dat de overheid weer zal ondersteunen met nog meer overheidsgeld.... :shock:

Voor de zoveelste maal:
Wanneer stopt de wildvang van glasaal of laten we het vanzelf stoppen bij 0,0 ???
En is het zachtjes aan eens niet tijd om de roof van SCHIERAAL gedurende het jaar HELEMAAL TE STOPPEN ???

Die palingsound lijkt steeds meer een grote, corrupte kakofonie te worden…… :mrgreen:

Dre Frijters
Berichten: 783
Lid geworden op: wo okt 24, 2007 7:21 pm

Re: Aal van Palingsound weer naar Sportvis !

Bericht door Dre Frijters »

Sportvissers furieus om bizarre beschuldiging aalsterfte
11 mei 2016

11mei 2016
De Combinatie van Beroepsvissers beweert dat sportvissers jaarlijks de sterfte van 300 ton aal zouden veroorzaken. Dat stond maandag in het Algemeen Dagblad. Sportvisserij Nederland is woest en verbijsterd over deze bizarre aantijging.
Deze beschulding steekt, temeer omdat de achteruithollende aalstand in 2008 de reden was dat Sportvisserij Nederland haar leden verbood om nog langer aal mee te nemen. Een beslissing die niet eenvoudig was omdat een belangrijk deel van de sportvissers met veel plezier op aal viste. En natuurlijk ook omdat er niets lekkerder is dan een zelf gevangen aal.

Verantwoordelijkheid
Maar als vertegenwoordiger van een van de grootste vormen van openluchtrecreatie – die een gezonde visstand en een duurzaam gebruik daarvan hoog in het vaandel heeft staan – kun je niet anders dan je verantwoordelijkheid nemen. De aal wordt namelijk met uitsterven bedreigd. Het vissen op deze bijzondere dieren is niet langer te verantwoorden; laat staan dat je ze meeneemt voor consumptie. Mocht een sportvisser onverhoopt toch een aal vangen, dan dient deze direct weer te worden teruggezet.

Bizarre cijfers
Volgens de Combinatie van Beroepsvissers zou uit onderzoek blijken dat sportvissers jaarlijks honderden tonnen aal onttrekken. Deze bizarre cijfers zijn gebaseerd op twee discutabele onderzoeken. Het ene onderzoek stelt op basis van slechts vijftien personen die met de hengel – illegaal – gevangen aal meenemen, dat een groot deel van de ruim een miljoen sportvissers in Nederland dit ook doet. Bij het andere onderzoek liet men in een buitenlands meertje alen een haak met aas vijf minuten lang slikken. Een aanzienlijk deel van de vissen overleefde dit logischerwijs niet. Door beide dubieuze onderzoeken onterecht met elkaar te combineren, komt de beroepsvisserij tot een volkomen uit zijn verband getrokken conclusie.

Vangstverbod
Waar alle wetenschappers het wel over eens zijn, is dat de aalstand inmiddels zo slecht is dat deze bijzondere vis ernstig met uitsterven wordt bedreigd. Elke vorm van aalvisserij – of dit nu met een hengel of beroepsvistuig gebeurt – moet stoppen. Sportvisserij Nederland heeft haar verantwoordelijkheid genomen, en het is hoog tijd dat de beroepsvisserij én overheid dit ook doen. Daarom roept Sportvisserij Nederland samen met natuur- en milieuorganisaties op tot een vangstverbod van aal. Want duurzaam gevangen aal bestaat niet, zoals vaak onterecht wordt beweerd – net zomin als gekweekte aal: die wordt uit de natuur onttrokken en vetgemest.
Lees het bericht en achtergrond verder op Sportvisserij Nederland.

Tot op heden werden we (op het belachelijke af) geïndoctrineerd met berichten vanuit DUPAN, CBA en andere beroepsvissers dat het weer heel goed vooruit gaat met de (glas-) aal. De harde feiten uit de echte praktijk en de (nog niet of in mindere mate omgekochte) wetenschap laten echter een heel ander beeld zien….. :evil:

Overheid / Statistiek, zet het aantal overtredingen van de afgelopen jaren van sport en beroeps eens op een rijtje en geef dan natuurlijk ook het aantal geregistreerde leden van beide groepen weer en vooral het AANTAL KILO’S aal per overtreding.
Met bovenstaande aantijging richting de hengelaar valt het aalberoeps wat mij betreft weer glansrijk door de mand. Ze weigeren kennelijk openlijk toe te geven dat de aalstand op een veel te laag pitje blijft hangen en dat zij zelf een herstel in de weg staan. En dan heb je een zondebok nodig: de sportvisser. Om de aandacht van de echte feiten af te leiden…… :?

Erg zielig hoor.

Dre Frijters
Berichten: 783
Lid geworden op: wo okt 24, 2007 7:21 pm

Re: Aal van Palingsound weer naar Sportvis !

Bericht door Dre Frijters »

490.000 jonge palingen uitgezet in Zeeuwse wateren

visserijnieuws 18-06-2016 09:15-

In Zeeland zijn 450.000 jonge palingen (pootalen) uitgezet in het Grevelingenmeer. Met deze herbevolking wordt een flinke impuls gegeven aan de palingpopulatie in het Zeeuwse water.

De paling werd onder andere uitgezet door de Zeeuwse beroepsvissers, Jaap Muller en zijn zoon Hans, vanaf hun schip de BRU20. Er zijn ruim 490.000 pootalen uitgezet. De Grevelingen is speciaal geselecteerd door de overheid als geschikt leefgebied voor paling.

De jonge paling begon zijn leven als glasaal en heeft enkele maanden in een kwekerij doorgebracht om groter en sterker te worden. Glasaal komt aan op de Europese kusten, nadat de stroming ze meenam op een tocht van zo'n 6.000 kilometer vanuit de Sargassozee (Bermudadriehoek), waar ze geboren zijn. De jonge palingen hebben echter vrijwel geen mogelijkheid zelfstandig langs de Europese kustbarrières te komen. Door deze ernstige belemmering van de natuurlijke migratie, is de palingstand de laatste decennia gedaald. In heel Europa geldt daarom de verplichting om jonge paling in zoetwater uit te zetten. Dit ligt vast in de Europese Aalverordening en het Nederlands Aalbeheerplan.

Vanaf 2010 laat de aankomst van jonge palingen aan de Europese kusten een duidelijke stijging zien. Ook in het seizoen 2015 - 2016 zijn de jonge palingen weer in grote aantallen aangetroffen. In 2016 is daardoor driemaal zoveel jonge paling uitgezet in vergelijk met vorig jaar.

Met de uitzet van deze grote hoeveelheid jonge paling wordt beantwoord aan recente wetenschappelijke inzichten, dat herbevolking in grote aantallen bijdraagt aan een goede palingstand. Wanneer de glasalen tot volwassen palingen (zogenaamde schieralen) zijn uitgegroeid, kunnen ze vanuit De Grevelingen vrijuit via zee naar de Atlantische Oceaan zwemmen om in de Sargasso Zee voor nageslacht te zorgen.

Deze uitzet wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van EZ. Voor de aankoop van glas- en pootaal is steun verleend vanuit het Europees Fonds voor Maritieme zaken en Visserij.

Het project wordt medegefinancierd door het Paling Fonds en wordt gecoördineerd door Stichting DUPAN. In deze stichting werken palingkwekers, palingvissers en palinghandelaren samen om het herstel van de palingstand in Nederland te bevorderen.

DUPAN beheert het Duurzaam Paling Fonds(r). Naast het herbevolken van Nederlandse wateren met jonge paling, investeert de stichting vanuit dit fonds in het over de dijk helpen van paling en gericht wetenschappelijk onderzoek. [Dit is een origineel bericht van Stichting DUPAN]

De waanzin blijft in meerdere opzichten gewoon doorgaan:
Van deze “herbevolking” profiteren alleen ondernemingen met winstoogmerk, namelijk de (glas)aalberoepsvissers, kwekerijen en hun handelaren. De sportvisser heeft het nakijken, elke paling moet door hem worden teruggezet. Erger nog, Sportvisserij Nederland ondersteunt de overheid, Stichting Dupan en consorten in dit zogenaamde Aalbeheerplan. Men doet zelfs voorkomen, dat “in belang van de natuur aan de waanzin MOET worden meegewerkt”. Ze noemen het een verplichting om jonge paling in zoet water uit te zetten. Is er dan ook een verbod om diezelfde paling in dat water weer weg te vangen ???


Mag ik opmerken, dat het Grevelingenmeer weliswaar kleine, maar meerdere te benutten open verbindingen heeft met de omringende (zee-) wateren, waarlangs glasaal en schieraal kan passeren. Verbindingen die het beroeps liever gesloten ziet, zodat “hun aal” zo min mogelijk naar elders kan ontsnappen. En gaan ze toch open, dan staan er de nodige fuiken “om de schade zo veel mogelijk te beperken”. Met de nodige tamtam worden dan jaarlijks naar verhouding? enkele schieralen over de barrières geholpen vanuit datzelfde Grevenlingenmeer. Het overgrote deel van het paaibestand “ontsnapt” echter levenloos als gerookte specialiteit naar het buitenland….

Ondertussen kan deze kunstmatig in stand gehouden overbevissing met winstoogmerk, onder het mom van cultureel erfgoed, onverminderd doorgaan en blijft de beroepsportemonnee gevuld.

Dat het aal herstel, waar de natuur EN de sportvisser op zitten te wachten, hiermee op de lange baan geschoven blijft, is kennelijk ondergeschikt. Het lijkt eerder ook zo de bedoeling. Zo “beheert” de beroepsvisserij ook al de, naar hun zeggen de zeer goede, tong- schol- wijting- kabeljauw- en makreelbestanden. Maar dan wel ver weg, desnoods tijdens de paaitijd en op paaiplaatsen, en vooral buiten het bereik van de sportvisserij.

De maffia controleert en “beheert” op deze manier van a tot z ook deze visserijtak, daarbij zwaar gesteund door de EU en landelijke overheid. En natuurlijk lukt dit allemaal niet zo best, want die sportvissers blijven er toch steeds maar op los stropen !!!?? :shock:

Hebt u als “gewone man uit een kustgemeenschap” toch nog eens een onweerstaanbare behoefte aan zo’n lekkernij van weleer ? Er zelf op uit trekken is niet meer de bedoeling, want dat heeft geen cultureel-historisch wansmaakje. Als lid van diezelfde kustgemeenschap hoef je aan de kraam op de wal alleen nog maar je portemonnee nog eens te trekken.……… :?

Waanzin ten top.

Dre Frijters
Berichten: 783
Lid geworden op: wo okt 24, 2007 7:21 pm

Re: Aal van Palingsound weer naar Sportvis !

Bericht door Dre Frijters »

Aalvisserij weer open in Noorwegen (Visserijnieuws)


OSLO – Noorwegen heeft de palingvisserij deze zomer weer opengesteld. Tot 31 oktober mag 20,3 ton aal gevangen worden.
In Noorwegen was de aalvisserij sinds 2010 verboden. Na onderzoek in 2016 hebben wetenschappers geadviseerd dat visserij onder strenge voorwaarden weer mogelijk is. Er zijn 29 vissers geselecteerd, die elk een quotum van 700 kilo krijgen. Zij moeten de vangsten (gewicht en aantallen) nauwkeurig registreren, net als het aantal fuiken en de bijvangsten. Alle palingen onder de 300 gram moeten vrijgelaten worden.

,,Goed om te zien dat wetenschappers dus kunnen adviseren om de aalvisserij weer open te stellen’’, reageert beleidsadviseur Arjan Heinen van NetViswerk. ,,Het is onder andere omdat de wetenschap zonder visserij voor een groot deel in het duister zou tasten over wat er nu onder water met deze vis allemaal gebeurt.’’


Tja, een typisch voorbeeld hoe de samenleving om de tuin wordt geleid…….
Onder het vergaarbakje “wetenschap”, zonder aanduiding wie dan, welk onderzoek, welk rapport, wordt dankbaar misbruik gemaakt.
Noorwegen is hoofdzakelijk afhankelijk van de visserij, dus natuurlijk trekken ze alles uit de kast om meer afzet op de wereldmarkt te veroveren. Maar als zij onder de noemer zogenaamde STRENGE voorwaarden alleen alles onder de 300 gram terug zetten, dan zetten ze alleen in op financieel gewin en niet op natuurbehoud. Als zo’n aal 400 gram is geworden komt hij vanzelf weer aan de beurt….!

Maar wat gebeurt er dan juist met de paairijpe moederdieren, die op het punt staan om uit te trekken??
Juist, die zijn nu eenmaal beroemd geworden om als delicatesse in zo’n Aziatisch hapje te verdwijnen. Ik ben geen “wetenschapper” hoor, maar ik durf te beweren, dat “de wetenschap” never-nooit achter het afslachten van deze moederdieren staat. Zeker nu het in Europees verband zo slecht gaat met de aal. Zo zie je maar: Wij doen alle moeite om deze “dames” richting Sargossa te krijgen, een ander maakt er dankbaar misbruik van.

En als je dan weet, dat in het consortium van Arjan Heinen / NetViswerk niet alleen de familie KLOP uit Hardingsveld-Diessendam zit, maar ook zo’n beetje de rest van het met fuiken en netten op harder en zeebaars vissende beroeps in Zuid-West Nederland, dan begrijp je waarom het zo belabberd gesteld is met de visstand in ons Deltagebied. En dat je dan moet schermen met vage termen als “wetenschap” en onbegrijpelijke uitspraken om een beetje “positief” in beeld te kunnen blijven.
Maar vooral om met de kwalijke netwerk-praktijken door te kunnen blijven gaan……… :?

Dre Frijters
Berichten: 783
Lid geworden op: wo okt 24, 2007 7:21 pm

Re: Aal van Palingsound weer naar Sportvis !

Bericht door Dre Frijters »

Haken en ogen aan vangstverbod op volwassen paling in zee
visserijnieuws 08-11-2017

Nederland is kritisch over een voorstel van de Europese Commissie. Deze heeft een algeheel vangstverbod voorgesteld op alle paling in zee, groter dan 12 centimeter.
Dit voorstel kan volgens de sector een goede stimulans zijn voor de palingstand, maar dan moeten wel de beheermaatregelen die in Nederland al bovenwettelijk door vissers zijn getroffen worden meegenomen in de plannen.
Het vangstverbod zou moeten gelden van de Noord-Atlantische kust tot en met de Baltische Zee, in de maritieme wateren. Met deze maatregel wil de commissie vooral de naar open zee trekkende palingen te beschermen. Volwassen palingen trekken in het najaar naar de Sargassozee (Noord-Amerika) waar ze hun nakomelingen krijgen. Die komen dan in het voorjaar weer terug aan de kust.
Vanuit handel en visserij wordt kritisch naar het voornemen van de EU gekeken. Voorzitter Alex Koelewijn:
“In principe is het goed om de palingen die naar open zee trekken richting de paaigronden te beschermen. Maar als dit te eenzijdig gebeurt, wordt goed beheer gefrustreerd terwijl een vangstverbod alleen nauwelijks effect heeft op het herstel van de palingstand. De echte winst voor de natuur valt te behalen in het herstellen van de trekroutes voor paling. De palingen moeten dijken, sluizen en gemalen die de kust scheiden van het binnenwateren vrij kunnen passeren.”
Albert-Jan Maat, voorzitter van netVISwerk onderschrijft de stelling van DUPAN.
“Goed gereguleerde, gecontroleerde visserij is noodzakelijk voor effectief beheer van de palingstand. Nederland loopt daarin voorop. Onze beroepsvissers zetten jonge paling uit, houden een hogere minimale maat voor vangst aan en helpen volwassen dieren terug naar zee. De visserij op paling kan goed beheerd plaatsvinden, dat heeft de pilot in Friesland bewezen. De aanvraag van de staatssecretaris daarvoor ligt in Brussel, maar wacht op antwoord. Nu is er wel een voorstel vanuit de commissie dat met onze inspanningen geen rekening houdt en dat betreuren wij.”
Alle inspanningen van de sector zijn erop gericht om de uittrek naar open zee van schieralen te vergroten. Aangenomen wordt dat wanneer het aantal paaiende palingen stijgt, er in het voorjaar ook meer jonge paling (zgn. glasaal) zal zijn. Dat is gunstig voor de ontwikkeling van de natuur.
In het najaar wordt in Nederland het grootschalige project ‘Paling Over De Dijk’ georganiseerd. Van september tot en met november helpen beroepsvissers vele duizenden geslachtsrijpe palingen over de water barrières richting zee, zodat ze hun paaigronden in de oceaan kunnen bereiken. Het project wordt uitgevoerd bij o.a. belangrijke gemalen en waterkrachtcentrales. Ook met dit project werkt de sector aan de verbetering van de palingstand. [Dit is een origineel bericht van Stichting DUPAN, 8-11-2017]

“De visserij op paling kan goed beheerd plaatsvinden, dat heeft de pilot in Friesland bewezen. De aanvraag van de staatssecretaris daarvoor ligt in Brussel, maar wacht op antwoord. Nu is er wel een voorstel vanuit de commissie dat met onze inspanningen geen rekening houdt en dat betreuren wij”.
Ja, natuurlijk snappen we dat Dupan, netVISwerk en consorten de beroepsvisserij op paling willen beheren. Hun eigen belangen staan weer eens voorop.
Maar de rest van de samenleving in Europa, waaronder Nederland en haar sportvissers, willen zien dat gewaakt wordt voor het beheer van een goede palingstand ! . En dat is nou net effe wat anders en wat de EU juist wel voor ogen heeft, namelijk het in de kustwateren beschermen van niet alleen de glasaal, maar ook de pootaal tot en met de schieraal. Dus alle paling groter dan 12 centimeter ! En hoe komt het beroeps aan "hun" pootaal ???

Dus dat is tegen het zere been van het genoemde beroeps, want die willen ook munt slaan uit het vangen van POOTAAL om uit te zetten waar zij weer het meeste financiële baat bij hebben. En om aan de aalkwekerijen te kunnen leveren om vet te mesten……….
Kortom, zij willen ook zelf de intrek beheren en onder controle hebben in belang van hun eigen portemonnee. Gelukkig steekt de EU daar een stokje voor, zij kijken in het belang van een goede palingstand langer dan de neus van de beroepsvisser…….. 8)

Dre Frijters
Berichten: 783
Lid geworden op: wo okt 24, 2007 7:21 pm

Re: Aal van Palingsound weer naar Sportvis !

Bericht door Dre Frijters »

Intrek glasaal Nederlandse kust dramatisch slecht
11 januari 2018

11 jan 2018
Uit uitgebreid onderzoek van Stichting RAVON afgelopen jaar is wederom gebleken dat de intrek van glasaal langs de Nederlandse kust dramatisch is. "Zelfs nog lager dan in 2015 en toen was het al slecht," zegt Sanne Ploegaert van Stichting Ravon.
De kennisorganisatie voor vissen, amfibieën en reptielen hield tussen half februari en half juni tellingen op zestien plekken verspreid langs de Zeeuwse kusten. Het was voor het eerst dat die stelselmatige monitoring op deze wijze in de provincie werd uitgevoerd.

Ravon past de methode al sinds vier jaar toe in Noord- en Zuid-Holland. ,,Daar zien we nu wel dat die intrek de over het algemeen neerwaartse trend van de Noordzee volgt. En Zeeland lijkt daarin geen uitzondering te zijn. Dan hebben we het over twee procent van de aantallen in de jaren zestig tot tachtig", aldus Ploegaert. ,,Er zit geen verbetering in."

Het gaat al jaren erg slecht met de paling die zelfs uit dreigt te sterven. De meest waarschijnlijke oorzaak is een combinatie van factoren: verontreiniging, visserij, sterfte door gemalen en waterkracht, achteruitgang van het leefgebied, zwemblaasparasiet. Om die reden vindt Sportvisserij Nederland het nog steeds onverantwoord dat paling wordt meegenomen en blijft de terugzetplicht van kracht.
Je kunt je in alle redelijkheid afvragen:

Waarom mag er van de EU nog steeds glasaal uit de natuur worden weggevangen ten behoeve van commercieel oogmerk;
Om bijvoorbeeld vervolgens voor consumptie te verdwijnen in aalvetmesterijen (het juiste woord voor "palingkwekerij"). Deze aal kan en zal nimmer aan voortplanting toekomen.

Dre Frijters
Berichten: 783
Lid geworden op: wo okt 24, 2007 7:21 pm

Re: Aal van Palingsound weer naar Sportvis !

Bericht door Dre Frijters »

2 beroepsvissers Oosterschelde geverbaliseerd09 okt 2018
Recent hebben inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op de Oosterschelde een zeer grote hoeveelheid van 87 stuks aalvistuigen aangetroffen waarmee in deze periode niet mag worden gevist.
Dit gebeurde tijdens een inspectie van inspecteurs van het team Visserij Zuid, in samenwerking met een vakdeskundige visserij van RVO, in het kader van controle op het aalherstelplan. Om het aalbestand te laten herstellen mag in een gesloten periode van 3 maanden (september, oktober en november) zonder ontheffing niet met aalvistuig worden gevist.

De inspectie vond plaats op de Oosterschelde bij de locatie Gorishoek. 59 van de in beslag genomen aalvistuigen waren herleidbaar naar 2 beroepsvissers. Deze werden geverbaliseerd voor het vissen met verboden vistuigen in de gesloten periode. De overige 28 aangetroffen niet toegestane vistuigen bevonden zich aan een ongemarkeerde lijn op een verboden vislocatie waar zich veel zeekreeften ophouden.

De (overige) vistuigen waren voorzien van vers aas en ingericht om zeekreeften te vangen. In de vistuigen bevonden zich zeekreeften en Noordzee-krabben. Er loopt nog verder onderzoek naar de eigenaar van deze vistuigen.

Bron: NVWA

Goh, hoe heet zoiets ook al weer !!??? Dus als je opzettelijk schijt hebt aan de wet en opzettelijk op grove wijze overtredingen pleegt om daar in het zwart grof geld aan te verdienen, en dat ten koste van wel eerlijk vissende collega's en de o zo noodzakelijke maatregelen aangaande de palingstand en -trek IN EEN NATIONAAL NATUURPARK als de OOSTERSCHELDE ???
En dat niet zo maar per ongeluk een keertje met een "vergeten fuikje"......., maar ook nog als BEROEPSvisser


SCHANDALIGE STROPERIJJe zou toch verwachten dat zo'n geschonden vertrouwen van VERGUNNINGHOUDERS onmiddellijk gevolgen zou moeten hebben voor de verleende vergunningen...........


Graag de uitspraak van de rechter tzt ook OPENBAAR maken.

Dre Frijters
Berichten: 783
Lid geworden op: wo okt 24, 2007 7:21 pm

Re: Aal van Palingsound weer naar Sportvis !

Bericht door Dre Frijters »

En hoe staat het inmiddels met de voortgang in de palingstand??
EUROPOL zet DNA-technieken in
Glasaalsmokkel grootste ‘wildlife crime

LONDEN – De grootste maar minst bekende misdaad met dierenleven (‘wildlife crime’). EUROPOL kan het niet anders noemen, en schat dat jaarlijks 300 tot 350 miljoen glasaaltjes (circa 150.000 kilo) illegaal vanuit Europa naar Azië gesmokkeld worden.
Vorige week was er een speciale persconferentie van de Europese politieorganisatie Europol, de UK National Wildlife Crime Unit en de Spaanse Nature Protection Service (SEPRONA) op de jubileumconferentie van de Sustainable Eel Group (SEG) in Londen. De handhavers konden melden dat dit jaar 15 miljoen glasaaltjes in beslag zijn genomen en dat er verspreid over heel Europa 153 arrestaties zijn geweest; een stijging van vijftig procent ten opzichte van vorig jaar. Het blijkt nog maar het topje van de ijsberg…
De paling wordt door de Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) geclassificeerd als ernstig bedreigd. Sinds 2010 is de export en import van Europese aal vanuit en in de EU verboden. De schaal van de illegale handel blijft echter enorm. De naar schatting 300 tot 350 miljoen aaltjes die elk jaar vanuit Europa naar Azië gesmokkeld worden vormen een kwart van alle glasaaltjes die jaarlijks de Europese wateren binnenzwemmen. De waarde van de illegale palinghandel wordt aan het eind van de kweekketen, als alle aaltjes tot paling zijn opgekweekt, geschat op 3 miljard euro aan consumptiepaling.
Volgens een woordvoerder van EUROPOL is de jacht op glasaalsmokkelaars een ‘vlaggenschip-operatie’ van de organisatie. De meeste arrestaties vonden plaats in Spanje, Frankrijk en Portugal. Maar het net rond de smokkaars wordt strakker aangetrokken, met steeds meer landen die aansluiten en ook acties in bijvoorbeeld Kroatië, Tsjechië, Duitsland en Zwitserland.
Acties breiden zich ook uit naar de Verenigde Staten. Door gebruik van DNA-technieken is namelijk niet alleen vast komen te staan dat glasaal uit Europa wordt opgekweekt in Azië, maar ook dat het palingproduct vervolgens weer in de EU, de VS of Canada terechtkomt.
Voorzitter Andrew Kerr van de SEG is duidelijk: ,,De smokkel van de Europese paling is ’s werelds grootste wildlife crime, zowel in waarde als in aantallen dieren, en heeft invloed op een kwart van het totale aalbestand. Het is daarom van het allergrootste belang dat we de smokkel een halt toeroepen, want het ondermijnt elke inspanning tot andere beschermingsmaatregelen.’’
Je maakt mij niet wijs dat, als er met "de kweek" van uit de natuur gevangen glasaaltjes zo'n berg met geld te verdienen is, er in Europa bij de beroepsvisserij (met hun vergunning en quotum) en de bekende aalvetmesterijen (voor uitzetting tbv het beroepsvisserij / consumptie) GEEN ZWARTE VANGST EN HANDEL zou bestaan (????)...…………... :roll:

Dre Frijters
Berichten: 783
Lid geworden op: wo okt 24, 2007 7:21 pm

Re: Aal van Palingsound weer naar Sportvis !

Bericht door Dre Frijters »

Glasaalintrek in 2019 een stuk lager
30 augustus 2019

Vorig jaar werd langs de gehele Nederlandse kust een sterke verhoging waargenomen in de aantallen glasalen (jonge paling). Dit voorjaar waren de aantallen wisselend tussen de verschillende regio’s en kwamen een stuk lager uit dan in 2018.
Op een groot aantal locaties langs de Nederlandse kust worden, in verschillende samenwerkingsverbanden, glasalen geteld met behulp van kruisnetten. Vorig jaar lagen de waargenomen aantallen een stuk hoger dan de jaren daarvoor, de hoogste aantallen gemeten sinds 2000. Dit jaar liggen in alle regio’s de aantallen aanzienlijk lager.

In Zuid-Holland was de afname het sterkst, hier lagen de aantallen op vergelijkbare hoogte als in eerdere ‘magere’ jaren 2015-2017. In Noord-Holland was de daling minder, de vangst was nog niet half zoveel als in 2018, wel zo’n drie keer hoger dan in 2017. Zeeland scoorde in 2019 qua niveau tussen Zuid- en Noord-Holland in.

Toestand paling nog steeds erbarmelijk

Een recent advies van de kennisinstituten ICES en EIFAC stelt dat de aalstand zich nog steeds buiten de veilige biologische grenzen bevindt.

De intrek van glasaal bedraagt al langjarig slechts enkele procenten van de intrek in de periode 1960-1980 (peiljaar 2016: 2,7%). In vijftig jaar is de palingstand in ons land met meer dan 90 procent teruggelopen. Sinds 1980 zijn de vangsten van aal in Nederland met 75% afgenomen en is de intrek van de glasaal met 99% afgenomen (!).

De meest waarschijnlijke oorzaak is een combinatie van factoren: verontreiniging, visserij, sterfte door gemalen en waterkracht, achteruitgang van het leefgebied, zwemblaasparasiet.

Terugzetplicht sportvissers

In 2007 werd de EU-Aalverordening van kracht om de noodlijdende aalstand te beschermen. Daarom besloot Sportvisserij Nederland in 2009 de terugzetplicht voor aal in te voeren. Het opheffen van het meeneemverbod is nu niet aan de orde: er is geen enkele aanwijzing dat het beter gaat met de aalstand.
Dus na alle leugens vanuit de beroepssector gaat de ellende nog steeds onverminderd voort.
Ten koste van die ellende moet toch de beroepsvisserij en de vangst / handel in glasaal ONVERMINDERD doorgaan. Jaar na jaar, jaar na jaar, jaar na jaar.

Het is gewoon te absurd voor woorden voor een weldenkend mens... :evil: Ook bij SN moeten ze nu eens achter hun oren gaan krabben en niet meer over zich heen laten lopen........ :!:

Dre Frijters
Berichten: 783
Lid geworden op: wo okt 24, 2007 7:21 pm

Re: Aal van Palingsound weer naar Sportvis !

Bericht door Dre Frijters »

Aldus Visserijnieuws:
Aalrapport ICES
Wetenschap ziet herstel palingstand


KOPENHAGEN/SPAKENBURG – De dalende trend van de palingstand is gestopt en het aantal jonge palingen stijgt significant. Dat stellen palingwetenschappers in het afgelopen weekend verschenen adviesrapport van ICES, de International Council for the Exploration of the Sea.
Vanwege de dalende palingstand werden in 2009 internationale beschermings- en herstelmaatregelen van kracht voor de Europese aal. In 2011, veel eerder dan verwacht, werden al de eerste tekenen van herstel zichtbaar.
De wetenschappers van ICES, die aanvankelijk sceptisch waren over de tekenen van herstel, zien nu dat de stijgende lijn zich na 2011 heeft doorgezet. In het adviesrapport van ICES schrijven zij dat er na een stabilisatie op laag niveau, een duidelijk herstel van de glasaalintrek in het hele leefgebied van Europa wordt waargenomen. Binnenvissers melden al langere tijd stijgende vangsten.
Het tij is onmiskenbaar gekeerd, maar ICES stelt wel dat de status van Europese paling nog altijd kritisch blijft. Concreet adviseert ICES om schieraal vrij baan te geven. Dat wil zeggen: alle menselijke effecten te reduceren tot zo mogelijk nul, dus niet alleen visserij maar ook waterkrachtcentrales en vervuiling.

DUPAN
Alex Koelewijn van Stichting Duurzame Palingsector Nederland, herkent zich in de uitkomsten van het ICES-rapport: ,,Beroepsmensen die dagelijks met paling in de natuur bezig zijn zien de stijgende aantallen al vele jaren. Dat wetenschappers dit nu bevestigen is een goede zaak. De nieuwe cijfers van ICES tonen aan dat de Europese en Nederlandse beheers- en beschermingsplannen keihard resultaat hebben. Samen met andere stakeholders zullen wij ons daarom blijven inzetten voor het duurzaam beheren van de Europese paling. De Nederlandse sector draagt dit beleid ook internationaal uit.’’
Stichting DUPAN voert jaarlijks een intensief programma uit om de Nederlandse palingstand nog sneller te laten herstellen, met onder andere de uitzet van miljoenen jonge palingen (glasaal en pootaal), het redden van tienduizenden schieralen door ze op te vangen en onbeschadigd over de dijken te helpen en het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek. Deze activiteiten worden mede betaald door het Eel Stewardship Fund, met geld dat de sector zelf bijeenbrengt.
Koelewijn stelt: ,,We zijn weliswaar op de goede weg, maar we zijn er nog niet! De paling heeft de mens nodig om zich verder te kunnen herstellen. Het is hoog tijd dat de politiek de wetenschappers opdracht geeft om te bepalen hoeveel paling er in ons land realistisch gezien kan leven. Dan kunnen we het er eindelijk met elkaar over eens worden hoeveel de mens daarvan mag oogsten. Dat is de weg naar volledige duurzaamheid.”

Te vroeg
De Good Fish Foundation meldt bij monde van Christien Absil in een reactie op het ICES-advies dat het nog veel te vroeg is om te spreken van herstel. ,,Toegenomen vangsten van paling in de rivieren zijn geen maat voor herstel. De enige betrouwbare manier waarop herstel kan worden gemeten, is het meten van de hoeveelheid jonge paling, ook wel glasaal genoemd, die jaarlijks in Europa op de Golfstroom aankomt vanuit de Sargassozee. De palingintrek in de Noordzee is gekelderd tot zo’n anderhalf procent van wat het was rond 1970. Sinds 2011 daalt de intrek niet verder, maar stijgt heel licht met fluctuaties naar boven en beneden. Zo was de intrek dit jaar toch weer minder dan in 2018.’’
,,We zien alleen al in Nederland dat er nog heel veel knelpunten zijn die een gezonde populatie in de weg zitten. Iedere glasaal die geen opening ziet om de rivieren op te trekken en iedere schieraal die op weg terug naar zee in stukken wordt geslagen door een gemaal draagt niet bij aan herstel’’, voegt Martijn Schiphouwer van Ravon toe. Stichting Ravon meldde afgelopen zomer dat de glasaalintrek langs de hele Nederlandse kust vorig jaar piekte (de hoogste aantallen sinds 2000), maar afgelopen voorjaar in verschillende regio’s weer een stuk lager was.

Commentaar aalexpert Willem Dekker (Universiteit Stockholm):
,,Het ICES-advies houdt geen rekening met de Europese Aalverordening. Nog steeds herhaalt ICES de boodschap van 2007, dat het aalbestand er belabberd voor staat – zonder aan te geven dat de bescherming na 2007 kennelijk werkt, en in detail te analyseren waar (welk land, welke impact) het goed gaat, en waar meer gedaan zou moeten worden. Dat is een zeer fundamenteel probleem.
Juist doordat ICES de Europese Aalverordening zo compleet heeft genegeerd (niet afgewezen, maar gewoon buiten beschouwing gelaten), zijn we in de huidige spagaat terecht gekomen, dat enerzijds de bescherming door de Aalverordening succesvol blijkt, en anderzijds het advies azijn-pisserig pessimistisch bleef.
In de natuurbescherming wordt breed gesteld dat het zo slecht met de aal gaat, dat alle noodmaatregelen moeten worden genomen. De huidige, geringe, stijging weerspreekt dat. Gesteld wordt dat de EU-verordening niet effectief is – de resultaten weerspreken ook dat. De Aalverordening blijkt succesvol, en zeker niet ‘dweilen met de kraan open’. Bestuurlijk gezien is er goede vooruitgang gemaakt, hoewel er nog meer nodig is.’’
Beste meneer Willem Dekker, waar haalt u nu in ’s hemelsnaam toch vandaan dat ICES geen rekening houdt met de Europese Aalverordening en nog in de sferen van 2007 zou voortdromen ??????
Ze stellen toch, dat de beschikbare hoeveelheid JONGE AAL ( dus NIET de hoeveelheid glasaal !! ) is toegenomen. En dat is niet verwonderlijk, gezien de grote hoeveelheid glasaal die uit de natuur wordt geroofd om in de “eigen” beroepswateren uit te zetten. Om vervolgens – als ze op vlees en lengte zijn gekomen – te worden weggevangen voor de handel.
Wat ook duidelijk is, dat we sinds 2011 op een erbarmelijk dieptepunt blijven hangen, wat toch duidelijk te meten valt aan de vrije intrekkende hoeveelheid glasaal. Gesteld wordt door alle partijen dat verdergaande maatregelen nodig zijn. Hoewel het hier niet met zoveel woorden wordt gezegd, moet dan ook worden gedacht AAN HET OVER DE DIJK ZETTEN VAN ALLE SCHIERAAL!!!! In plaats van de toekomst van de aal te verpatsen als lekkere hapjes voor onze Oosterburen en Azië. Die paar duizend moederalen, die het beroeps met pijn en moeite weer los laat, zet klaarblijkelijk geen zoden aan de dijk…… En het weer maar verhogen van het quotum glasaal helemaal niet !!!!

Nog steeds verwondert mij, dat men wel de moeite doet om de hoeveelheid intrekkende glasaal aan de kust te bemonsteren, maar niet de uittrekkende schieraal, die toch ook uiteindelijk via diezelfde locaties de zee heeft weten te bereiken……… Pas als je die cijfers jaar na jaar optelt en aftrekt, dan kun je pas concluderen of we de goede kant opgaan. En dat, meneer Willem Dekker, is dus het echte, zeer fundamentele probleem…
Zolang dit niet gebeurd ( het wegnemen van de funeste blokkades wordt sowieso een zeer lange, zo niet onmogelijke lijdensweg ) blijft het huilen met de pet op.
En blijft de sportvisserij achter het net vissen….. :shock: :shock: :evil:

Plaats reactie