Privacy

Privacy verklaring

PRIVACYVERKLARING VAN BOOTVISVERENIGING ZUID-WEST NEDERLAND

Bootvisvereninging Zuid-West Nederland is gevestigd te Goedereede en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40321655. Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Bootvisvereniging Zuid-West Nederland verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
1.1
Bootvisvereniging Zuid-West Nederland verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:
a. zich inschrijft / aanmeldt als lid van Bootvisvereniging Zuid-West Nederland;
b. een product of dienst afneemt bij Bootvisvereniging Zuid-West Nederland (zoals deelnemen aan cursussen, wedstrijden of evenementen e.d.);
c. contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).

1.2 Bootvisvereniging Zuid-West Nederland verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:
a. voorletters en naam;
b. geboortedatum;
c. adres;
d. e-mailadres;
e. telefoonnummer;
f. leeftijd;
g. geslacht;
h. rekeningnummer(s);
i. het lidmaatschapsnummer;
j. browsercookies.

1.3 Bootvisvereniging Zuid-West Nederland kan deze gegevens gebruiken om:
• het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten;
• beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
• voorlichting (informatievoorziening);
• onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport);
• handhaving;
• Levering van goederen en diensten.

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR
U kunt contact opnemen met Bootvisvereniging Zuid-West Nederland via telefoonnummer 0166 – 663774 of per e-mail: mlkoopman@hetnet.nl voor:
(a) meer informatie over de wijze waarop Bootvisvereniging Zuid-West Nederland persoonsgegevens verwerkt;
(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
(c) inzage in de persoonsgegevens die Bootvisvereniging Zuid-West Nederland met betrekking tot u verwerkt;
(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Bootvisvereniging Zuid-West Nederland.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
3.1
Bootvisvereniging Zuid-West Nederland zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

3.2 Bootvisvereniging Zuid-West Nederland treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN
4.1
Bootvisvereniging Zuid-West Nederland kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:
• verwerkers van Bootvisvereniging Zuid-West Nederland (voor de uitvoering van de dienstverlening);
• personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving.

4.2 Bootvisvereniging Zuid-West Nederland verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of Bootvisvereniging Zuid-West Nederland daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. WIJZIGINGEN
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Goedereede, april 2018